Bugatti Spaceship mini - Cola 20 mg

Neohodnoceno
 
VÁZANÁ ŽIVNOST BEZ KOLKU Efekt lupa
 
 • 1 z 4

Jedna z nejoblíbenějších příchutí Coca Coly s lehkým ledovým dotekem. 

Dostupnost Pouze pro přihlášené
Cena 164,46 Kč bez DPH
199 Kč
Značka Aroma King
Kategorie BUGATTI SPACESHIP MINI 20MG
 

Bugatti kopie

Objevte jednorázovou e-cigaretu Bugatti Spaceship Mini . Tato značková elektronická cigareta přináší kombinaci exkluzivity, stylu a požitku. Díky propracovanému designu a kvalitě nabízí jedinečný zážitek z vapingu. E-cigareta Bugatti je skutečným králem, protože vydrží více než 800 plnohodnotných šluků, což z ní činí spolehlivého společníka na cestách i v každodenním životě. Kromě toho vás e-cigareta Bugatti Spaceship Mini okouzlí svojí prvotřídní chutí, která vám poskytne intenzivní a uspokojující okamžiky po celou dobu její životnosti.
 varovani všechno
 1. UFI: PTPW-J05X-V00S-G2NE

 

 1. Klasifikace látky nebo směsi: Nařízení č. 1272/2008 (CLP):

  Klasifikace tohoto výrobku byl provedena podle Nařízení č.1272/2008 (CLP).

  Acute Tox. 2: Akutní toxicita při styku s kůží, Kategorie 2, H310
  Acute Tox. 3: Akutní toxicita (orální), kategorie 3, H301
  Acute Tox. 4: Akutní toxicita - inhalační, Kategorie 4, H332
  Aquatic Chronic 3: Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, Kategorie 3, H412 Skin Sens. 1A: Senzibilizace kůže, Kategorie 1A, H317

 2. 2.2  Prvky označení:

  Nařízení č. 1272/2008 (CLP): Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  Acute Tox. 2: H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt.
  Acute Tox. 3: H301 - Toxický při požití.
  Acute Tox. 4: H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
  Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Skin Sens. 1A: H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P264: Po použití si důkladně umyjte ruce.
  P280: Používejte ochranné rukavice/obličejový štít/ochranný oděv/ochranné pracovní pomucky/ochranná obuv. P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

  P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v polozeusnadňující dýchání. P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou. Doplňující informace:

  Obsahuje Citron, olej , d-dimonen , lp-mentha-1 (6), 8-dien-2-on, skořicové.

  Látky, které přispívají ke klasifikaci:

  Nikotin benzoát; 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2 (3h) -on

 
Hmotnost 0.02 kg
Design Automobilového klíčku
Počet potažení Až 800
Obsah nikotinu 20 mg/ml

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: