Bugatti Spaceship mini - Tiger Blood 20 mg

Neohodnoceno
 
VÁZANÁ ŽIVNOST BEZ KOLKU Efekt lupa
 
 • 1 z 4

Chuť energetického nápoje Tiger Blood, která vás nakopne! 

Dostupnost Pouze pro přihlášené
Cena 164,46 Kč bez DPH
199 Kč
Značka Aroma King
Kategorie BUGATTI SPACESHIP MINI 20MG
 

Bugatti kopie

Objevte jednorázovou e-cigaretu Bugatti Spaceship Mini . Tato značková elektronická cigareta přináší kombinaci exkluzivity, stylu a požitku. Díky propracovanému designu a kvalitě nabízí jedinečný zážitek z vapingu. E-cigareta Bugatti je skutečným králem, protože vydrží více než 800 plnohodnotných šluků, což z ní činí spolehlivého společníka na cestách i v každodenním životě. Kromě toho vás e-cigareta Bugatti Spaceship Mini okouzlí svojí prvotřídní chutí, která vám poskytne intenzivní a uspokojující okamžiky po celou dobu její životnosti.
 varovani všechno
 1. UFI: KHRW-N0YW-000N-QW9Q

 

 1. Klasifikace látky nebo směsi: Nařízení č. 1272/2008 (CLP):

  Klasifikace tohoto výrobku byl provedena podle Nařízení č.1272/2008 (CLP).

  Acute Tox. 2: Akutní toxicita při styku s kůží, Kategorie 2, H310
  Acute Tox. 3: Akutní toxicita (orální), kategorie 3, H301
  Acute Tox. 4: Akutní toxicita - inhalační, Kategorie 4, H332
  Aquatic Chronic 3: Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, Kategorie 3, H412 Skin Sens. 1A: Senzibilizace kůže, Kategorie 1A, H317

 2. 2.2  Prvky označení:

  Nařízení č. 1272/2008 (CLP): Nebezpečí

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  Acute Tox. 2: H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt.
  Acute Tox. 3: H301 - Toxický při požití.
  Acute Tox. 4: H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
  Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Skin Sens. 1A: H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

  Pokyny pro bezpečné zacházení:

  P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P264: Po použití si důkladně umyjte ruce.
  P280: Používejte ochranné rukavice/obličejový štít/ochranný oděv/ochranné pracovní pomucky/ochranná obuv. P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

  P304+P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v polozeusnadňující dýchání. P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou. Doplňující informace:

  Obsahuje allyl 3-cyklohexylpropionát, citronellol, Geraniol , Linalool, methyl cinnamát.

  Látky, které přispívají ke klasifikaci:

  Nikotin benzoát; allyl hexanoát; 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2 (3h) -on

 
Hmotnost 0.02 kg
Design Automobilového klíčku
Počet potažení Až 800
Obsah nikotinu 20 mg/ml

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: