Kurwa Cocktail - Kiwi Strawberry Ice 20mg

Neohodnoceno
 
VÁZANÁ ŽIVNOST Efekt lupa
 
 • 1 z 3

Ponořte se do svěžího a ovocného zážitku s elektronickou jednorázovou cigaretou Kurwa Cocktail - Kiwi Strawberry Ice. Tento produkt nabízí oblíbenou klasiku v podobě dokonale vyvážené kombinace chutí kiwi a jahod. Výrazná chuť jahod je dokonale doplněna svěžestí kiwi, což vytváří nezapomenutelný chuťový zážitek.

Dostupnost Pouze pro přihlášené
Cena 147,93 Kč bez DPH
179 Kč
Značka Kurwa Collection VAPE
Kategorie K#rwa
 

KURWA koktejl

Kurwa Collection přichází na trh hned v několika skvělých koktejlových - mixech. Příchutě jsou velmi povedené a autentické. Oblibu si získají zejména u uživatelů, kteří preferují sladší chutě náplní. Nikotinová sůl, která se v poslední době těší velké oblibě neškrábe v krku a má velmi rychlou vstřebatelnost. Díky baterii o kapacitě  500 mAh Vám e-cigareta vydrží alespoň na 700 potáhnutí. Objem náplně je 2 ml. Za zmínku stojí určitě také moderní design nebo LED podsvícení. Jednorázová e-cigareta nelze doplňovat ani dobíjet.

Perfektní design a LED podsvícení
E-cigarety Kurwa Collection mají unikátní design, který je ještě vylepšen o RGB LED diody, které se rozzáří všemi barvami po každém potáhnutí. Integrovaná žhavící hlava s odporem 1,7 ohm pak předurčuje její použití pro klasiké MTL vapování, jako je tomu u klasických tabákových cigaret.

Jednorázový Vape Kurwa Collection je tak ideálním počátečním bodem pro přestávajícího kuřáka klasických cigaret, který se chce seznámit s možností alternativní a hlavně zdravější volby kouření. Tato e-cigareta nevyžaduje žádnou údržbu, žádné složité nastavování, a je tak ideálním kandidátem pro začínající vapery.

Všechny jednorázové elektronické cigarety jsou důkladně zabaleny a připraveny k používání ihned po rozbalení.

varovani všechno

Uchovávejte výrobek mimo dosah osob mladších 18 let.

Klasifikace látky nebo směsi: Nařízení č. 1272/2008 (CLP):
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha Tel.: nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.
Klasifikace tohoto výrobku byl provedena podle Nařízení č.1272/2008 (CLP).
Acute Tox. 3: Akutní toxicita (orální), kategorie 3, H301
Aquatic Chronic 3: Chronické nebezpečí pro vodní prostředí, Kategorie 3, H412
Eye Irrit. 2: Podráždění očí, Kategorie 2, H319
Flam. Liq. 2: Hořlavé kapaliny, Kategorie 2, H225
STOT RE 2: Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice, kategorie 2 (Vdechování), H373
Nařízení č. 1272/2008 (CLP): Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
Acute Tox. 3: H301 - Toxický při požití.
Aquatic Chronic 3: H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Eye Irrit. 2: H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
Flam. Liq. 2: H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
STOT RE 2: H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici (Vdechnutí).

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264: Po manipulaci důkladně omyjte.
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné pracovní pomucky/ochranné brýle/ochranná obuv.
P301+P310: PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P370+P378: V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasicí přístroj ABC.
P403+P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501: Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

Doplňující informace:
EUH208: Obsahuje (r) -p-mentha-1,8-dien, allyl 3-cyklohexylpropionát. Může vyvolat alergickou reakci.

Látky, které přispívají ke klasifikaci:
Nicotine (ISO) (CAS: 54-11-5); allyl hexanoát (CAS: 123-68-2); benzoová kyselina (CAS: 65-85-0)

UFI: TY90-D0W0-600N-7MY7

Složení:
Propan-1,2-diol, glycerol, triacetin, ethanol, 2-isopropyl-n, 2,3-trimethylbutyramid, Nicotine (ISO), ethylbutyrát, benzoová kyselina, cis-hex-3-en-1-ol, dekan-4-olid, ethyl cinnamát, pentyl-acetát, (z)-3-hexen-1-ylacetat, ethyl 2-methylbutyrat, ethyl-propanoát, methyl cinnamát, ethyl-laktát, 4-hydroxy-2,5- dimethylfuran-2 (3h) -on, 2-ethyl-3- hydroxy-4-pyron, hexylformiát, Dihydro- 5-oktylfuran-2 (3H) -on, methyl 2-methylbutyrát.

Podobné produkty

 • 100 venix strawberry kiwi x kv VOLNÁ ŽIVNOST 883
  VENIX - JAHODA a KIWI-X
  Pouze pro přihlášené
  Také si myslíte, že jahody a kiwi jsou naprosto dokonalou kombinací? My jsme o tom přesvědčení!

  119,83 Kč bez DPH 145 Kč
 • elfbarv2 strawberrykiwi fruit VÁZANÁ ŽIVNOST 2096
  ELF BAR - V2 - STRAWBERRY KIWI 20 mg
  Pouze pro přihlášené
  Jednorázová e-cigareta ELF BAR 600 V2 Strawberry Kiwi se sladkou chutí svěžích jahod a kyselým kiwi, které dodává celé chuti na výraznosti a zábavnosti.

  147,93 Kč bez DPH 179 Kč
 • kiwi jahoda Výprodej VÁZANÁ ŽIVNOST Poslední kusy! 392
  Reymont Kurwa Kiwi Strawberry 20 mg
  Pouze pro přihlášené
  Osvěžující ovocný zážitek ve spojení exotického kiwi a sladkých jahood, který jste ještě k#rwa nezažili.

  147,93 Kč bez DPH 179 Kč
 • Výprodej Poslední kusy! 4362
  Reymont Kurwa Strawberry Bull 20 mg
  Pouze pro přihlášené

  147,93 Kč bez DPH 179 Kč
Hmotnost 0.035 kg
Obsah balení 1x jednorázová e-cigareta
Velkoobchodní balení po 10-ti kusech
Síla nikotinu 20 mg/ml
Počet potahů Až 700
Objem liquidu 2 ml
Odpor 1,7 Ω
Napětí 3,7 V
Kapacita baterie 500 mAh
Hmotnost 35 g
Podsvícení LED Dioda
Obsah nikotinu v dávce 0,057 mg
Celkový obsah nikotinu v zařízení 40 mg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: